€105.550 The share price fell by -0.61 %   19/07/2024 17:35

VINCI Manifesto

Stáhněte si manifest
VINCI, světový lídr v oblasti koncesí a stavebnictví, koncipuje, financuje, buduje a provozuje infrastruktury a objekty občanské vybavenosti, které přispívají ke zlepšení každodenního života a mobility každého obyvatele.
Vzhledem k tomu, že její stavby jsou veřejně prospěšné, skupina VINCI považuje za nezbytnou podmínku svých činností nastolení dialogu a věnování pozornosti názorům svých veřejných i soukromých obchodních partnerů a vydává svůj nový Manifest, jehož závazky odpovídají tomuto vytčenému cíli.

Společně
projektovat a budovat !

Naše infrastruktura a stavby občanské vybavenosti slouží veřejnosti a ku prospěchu všem. Proto chceme všechny zúčastněné strany – obchodní partnery, zákazníky,
dodavatele, města a obce, místní rezidenty a občanskou společnost – do našich projektů zapojovat co nejdříve.
Zavazujeme se podporovat informovanost a dialog, abychom zajistili zapojení našich partnerů do realizovaných projektů.

Společně
dodržovatetické zásady !

Etické chování je pro nás klíčové při vyjednávání obchodních kontraktů i ve vztazích se zákazníky. Společnosti Skupiny VINCI uplatňují Chartu etiky a chování na celém světě.
Zavazujeme se k naprosté transparentnosti obchodních praktik jak našich vlastních, tak i subdodavatelů, se kterými spolupracujeme.

Společně
‪za urychlení‬ ‪ekologického‬ ‪přechodu!‬

Usilujeme o ekologickou přeměnu životního prostředí, infrastruktury a mobility podle tří hlavních os: jednat s ohledem na klima, prostřednictvím oběhového hospodářství optimalizovat zdroje a chránit přírodu.
Na naší cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050 jsme se zavázali snížit naše přímé emise o 40 % do roku 2030 a vyvinout řešení, která urychlí ekologický přechod našich zákazníků a našich odvětví.

Společně
být součástí občanských aktivit !

Naše činnost je úzce spjata s regiony a životem místních samospráv. Proto podporujeme angažovanost našich zaměstnanců a společností v aktivitách, které podporují občanskou společnost a bojují proti sociálnímu vyloučení.
Zavazujeme se podporovat občanské zapojení našich zaměstnanců, a to především prostřednictvím nadací, které zřizuje Skupina VINCI po celém světě.

Společně
usilovat o nulovou úrazovost !

Odmítáme považovat pracovní úrazy za osudově nevyhnutelné. Odpovědností našeho managmentu je udělat vše pro to, aby byla zajištěna ochrana zdraví všech, kdo se pohybují na našich stavbách a provozovnách.
Zavazujeme se k nulové úrazovosti.

Společně
podněcovat rovnost příležitostí a rozmanitost !

Naše kultura je založena na propojování lidí, kteří přichází z rozdílných prostředí a s různými zkušenostmi. Bojujeme proti všem formám diskriminace v náboru, v pracovních vztazích a v kariérní cestě našich zaměstnanců. Toto téma je součástí školení našich manažerů a seznamujeme s ním také naše dodavatele a subdodavatele.
Zavazujeme se k diverzifikaci vedoucích pozic s cílem začlenit více žen a zaměstnanců různého původu.

Společně
podporovat trvalou profesní dráhu !

Vztahy s našimi zaměstnanci vnímáme z dlouhodobé perspektivy. Uplatňujeme princip odpovědné flexibility a usilujeme o vyvážený profesní i osobní rozvoj našich zaměstnanců.
Zavazujeme se nabízet příležitosti pro vzdělávání a pracovní mobilitu všem našim zaměstnancům s cílem podporovat udržitelnou zaměstnanost.

Společně
sdílet naše výsledky !

Naši zaměstnanci představují největší skupinu akcionářů VINCI. Usilujeme o to, abychom výsledky našeho růstu sdíleli s našimi zaměstnanci na celém světě prostřednictvím zaměstnaneckých akcií a vhodných mechanismů, které zajišťují jejich podíl na zisku.
Zavazujeme se umožnit každému zaměstnanci VINCI účastnit se a mít podíl na našem hospodářském úspěchu.