€105.340 The share price fell by -0.79 %   22/09/2023 10:43

VINCI Manifesto

Pobierz manifest
Grupa VINCI, światowy lider w zakresie budownictwa i posiadanych koncesji, projektuje, finansuje, buduje i obsługuje rynek infrastruktury oraz obiekty infrastruktury technicznej, przyczyniając się do poprawy codziennego życia i mobilności każdego z nas.
Ze względu na realizacje projektów o charakterze użyteczności publicznej, VINCI traktuje dialog z parnetrami publicznymi i prywatnymi jako podstawowy warunek swojej działalności i publikuje nowy Manifest, zawierający zobowiązania odpowiadające tej misji.

Razem –
projektować i budować!

Nasza infrastruktura i wyposażenie służą interesom publicznym i dobru wspólnemu. Dlatego też pragniemy współpracować, już na wczesnych etapach realizacji projektów, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: partnerami, klientami, dostawcami, radnymi, mieszkańcami, stowarzyszeniami, itp.
Podczas realizacji projektów, w celu skuteczniejszego zaangażowania naszych partnerów, zobowiązujemy się sprzyjać dialogowi i dążyć do uzgadniania stanowisk.

Razem –
w poszanowaniu zasad etycznych!

W naszych kontraktach i relacjach z klientami dominuje etyka. Na całym świecie firmy należące do Koncernu stosują Kodeks Etyczny Grupy VINCI.
W zasadach przestrzeganych przez nas i naszych podwykonawców zobowiązujemy się do pełnej transparentności.

Razem –
przyspieszajmy przemiany środowiskowe!

Pracujemy nad przemianami środowiskowymi otaczającego nas świata, infrastruktury i mobilności w trzech priorytetowych obszarach: działań na rzecz zmniejszenia wpływu na klimat, optymalizacji zasobów dzięki gospodarce w obiegu zamkniętym i ochrony środowiska naturalnego.
Na drodze do neutralności węglowej zakładanej w 2050 roku zobowiązujemy się obniżyć do roku 2030 nasze emisje bezpośrednie o 40% i opracowywać rozwiązania przyspieszające przemiany środowiskowe naszych klientów i dziedzin naszej działalności.

Razem –
na rzecz obywatelskiego zaangażowania!

Nasza działalność jest silnie zakorzeniona lokalnie. Dlatego też wspieramy zaangażowanie naszych pracowników i firm Koncernu w działania o charakterze mecenatu i walki z wykluczeniem społecznym.
Zobowiązujemy się do wspierania na całym świecie obywatelskiego zaangażowania naszych pracowników, w szczególności poprzez ich działalność w ramach fundacji Grupy.

Razem –
ku « zero wypadków przy pracy »!

Odrzucamy fatalistyczne podejście do wypadków przy pracy. Odpowiedzialne zarządzanie oznacza stworzenie warunków gwarantujących nienaruszalność fizyczną oraz zdrowie wszystkich osób przebywających na naszych budowach i eksploatowanych obiektach.
Zobowiązujemy się do osiągnięcia celu « zero wypadków przy pracy ».

Razem –
na rzecz różnorodności i równości szans!

Kultura naszej Grupy jest oparta na różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniu pracowników. Zwalczamy wszelkie przejawy i formy dyskryminacji przy zatrudnianiu, w kontaktach zawodowych oraz w przebiegu kariery pracowników. Wymóg ten dotyczy naszych menedżerów, dostawców i podwykonawców.
Zobowiązujemy się do zwiększenia udziału kobiet wśród kadry kierowniczej i szerszego dostępu do niej osób o różnym pochodzeniu.

Razem –
na rzecz zrównoważonego rozwoju zawodowego!

W relacjach z naszymi pracownikami kierujemy się perspektywą długoterminową. Stosujemy elastyczne warunki pracy, ułatwiające zrównoważony rozwój zawodowy i osobisty pracowników.
W tym celu zobowiązujemy się do proponowania wszystkim naszym pracownikom szkoleń i umożliwiania mobilności.

Razem –
korzystaćz osiąganej przez nas efektywności!

Nasi pracownicy są głównym akcjonariuszem koncernu VINCI. Poprzez akcjonariat pracowniczy i odpowiedni system udziału w zyskach pragniemy dzielić się z pracownikami na całym świecie efektami dynamicznego rozwoju naszej firmy.
Zobowiązujemy się, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, do zapewnienia wszystkim pracownikom VINCI udziału w naszych sukcesach ekonomicznych.