ในฐานะผู้มีบทบาทระดับโลกในธุรกิจสัมปทานและการก่อสร้าง VINCI ออกแบบ จัดหาเงินทุน ก่อสร้างและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีส่วนในการพัฒนาชีวิตประจำวันและความคล่องตัวของผู้คน เนื่องจากความสำเร็จของโครงการเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม VINCI จึงถือว่าการฟังและการเจรจากับคู่ค้าภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมของเรา เราจึงเผยแพร่แถลงการณ์ฉบับใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้

ร่วมกัน
เพื่อออกแบบ
และสร้างสรรค์!

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรามีไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราจึงมุ่งหวังที่จะให้ผู้มีบทบาททุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น: คู่ค้า ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้ได้รับเลือกตั้ง ผู้อยู่อาศัย สมาคมและอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการรับฟังและการให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการของเรา เพื่อให้คู่ค้าของเรามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ร่วมกัน
ปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรม!

จริยธรรมเป็นหัวใจสำคัญของสัญญาและความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา บริษัทของเรานำคู่มือจริยธรรมไปปรับใช้ทั่วโลก
เรามุ่งมั่นที่จะให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติของเราเองและผู้รับเหมาช่วงของเรา

ร่วมกัน
เพื่อการเจริญเติบโต
อย่างเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม!

เรามีส่วนร่วมในการระดมความคิดถึงอนาคตของเมืองและความคล่องตัวที่ยั่งยืน นวัตกรรมของเราที่มาจากการออกแบบเชิงนิเวศช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพื้นฐานของเราได้
เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2020 และสนับสนุนลูกค้าของเราในการแสวงหาพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและกระตุ้นให้ลูกค้านำพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้

ร่วมกัน
ในการมีส่วน
ร่วมในฐานะ
พลเมือง!

กิจกรรมของเรามีรากฐานในการให้บริการในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและบริษัทของกลุ่มในกิจกรรมการอุปถัมภ์และการต่อต้านการกีดกันทางโอกาส
เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของพนักงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลุ่มบริษัทของเราที่มีอยู่ทั่วโลก

ร่วมกัน
สู่ "เขตปลอด
อุบัติเหตุ"!

เราปฏิเสธที่จะยอมรับว่าอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรับผิดชอบของผู้บริหารของเราคือการสร้างเงื่อนไขที่รับประกันความสมบูรณ์ทางกายภาพและสุขภาพของทุกคนที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของ "เขตปลอดอุบัติเหตุ"

ร่วมกัน
เพื่อความหลาก
หลายและความ
เสมอภาคด้าน
โอกาส!

วัฒนธรรมของเราตั้งอยู่บนการผสมผสานของต้นกำเนิดและประสบการณ์ เราต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน ในความสัมพันธ์ในที่ทำงานและในการพัฒนาทางหน้าที่การงานของพนักงานของเรา เราฝึกอบรมผู้จัดการของเราตามข้อกำหนดนี้และมอบแนวคิดเดียวกันนี้แก่ผู้จัดหาและผู้รับเหมาช่วงของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นผู้บริหารมากขึ้นและเปิดโอกาสให้กว้างยิ่งขึ้นสำหรับผู้คนที่มีที่มาแตกต่างกัน

ร่วมกัน
เพื่อเส้นทางใน
หน้าที่การงานที่
ยั่งยืน!

เราสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานของเราในมุมมองระยะยาว เราใช้ความยืดหยุ่นอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลสำหรับพนักงานของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่งแก่พนักงานทุกคนโดยคำนึงถึงการจ้างงานที่ยั่งยืน

ร่วมกัน
เพื่อแบ่งปันผล
แห่งประสิทธิภาพ
ของเรา!

พนักงานของเราทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นร่วมอันดับแรกของ VINCI เราต้องการที่จะแบ่งปันผลของการเติบโตของเรากับพนักงานของเราทั่วโลกด้วยการให้พนักงานเป็นผู้ถือหุ้นและสร้างกลไกการแบ่งปันผลกำไรที่เหมาะสม
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า 100% ของพนักงาน VINCI ได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเรา