VINCI är ett integrerat koncessions- och byggföretag som designar, finansierar, byg­ger och förvaltar infrastruktur och anläggningar som förbättrar människors vardag och rörlighet. Våra projekt ligger i allmänhetens intresse. Därför är vi på VINCI måna om att, både inom offentlig och privat sektor, skapa en bra och nära dialog med våra samar­betspartners – och det är även syftet med vårt manifest.

Tillsammans!
Design och konstruktion!

Vår infrastruktur och våra anläggningar är till för allmän­heten. Därför strävar vi efter att våra intressenter ska vara delaktiga i våra projekt på ett så tidigt stadium som möjligt, oavsett om det handlar om samarbetspartners, kunder, leverantörer, förtroendevalda, eller civilsamhället.
Vi åtar oss att genomföra våra projekt i nära dialog och samråd med våra samarbetspartners för att de ska vara delaktiga i processen.

Tillsammans!
Följa etiska principer!

Etiska principer är en förutsättning för våra kundrelationer och de avtal vi sluter. Samtliga av våra bolag runt om i världen följer vår Etik- och uppförandekod.
Vi åtar oss att säkerställa fullständig transparens i våra egna och våra underleverantörers rutiner och processer.

Tillsammans!
Främja grön tillväxt!

Vi deltar aktivt i den långsiktiga debatten om hållbara städer och hållbar mobilitet. Med våra miljödesignade innovationer kan vi förbättra resultaten inom energi- och klimatområdet för vår infrastruktur.
Vi åtar oss att minska våra utsläpp av växthusgaser med 30 % fram till 2020 för att stötta våra kunder i deras ar­bete för en mer effektiv energiförbrukning och en mer miljövänlig verksamhet.

Tillsammans!
Stödja sam­hällsengage­mang!

Vår verksamhet är djupt rotad i lokalsamhället. Därför stödjer vi våra medarbetares och bolags engagemang genom spon­sring av lokala projekt och motverkande av socialt utanför­skap.
Vi åtar oss att stödja våra medarbetares samhällsen­gagemang, i synnerhet genom koncernens stiftelser runt om i världen.

Tillsammans!
Nollvision för olyckor!

Vi delar inte uppfattningen att arbetsplatsolyckor är ound­vikliga. Ledningen har ett ansvar att göra sitt yttersta för att säkerställa alla medarbetares fysiska hälsa på våra arbetsplatser och i de anläggningar där vi bedriver vår verksamhet.
Vi har en nollvision för olyckor.

Tillsammans!
Främja jämlikhet och mångfald!

Vår kultur bygger på att förena människor med olika bakgr­und och erfarenheter. Vi bekämpar alla typer av diskriminer­ing i våra anställningsprocesser, på våra arbetsplatser och i våra medarbetares utveckling. Vi utbildar våra ledare gäl­lande våra krav och samma krav ställs på våra leverantörer och underleverantörer.
Vi åtar oss att främja mångfald bland våra ledare och strävar efter fler kvinnor och människor med olika bakgr­und i ledande befattningar.

Tillsammans!
Främja långsik­tiga karriärer!

Vi åtar oss att skapa långsiktiga relationer med våra me­darbetare. Vi tillämpar frihet under ansvar för att främja balans mellan medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling.
Vi åtar oss att erbjuda samtliga medarbetare utbildning och möjlighet till mobilitet för att bibehålla våra me­darbetares anställningsbarhet.

Tillsammans!
Dela positiva resultat!

Våra medarbetare utgör majoriteten av våra aktieägare. Vi strävar efter att dela våra positiva resultat med våra anställda runt om i världen genom medarbetarnas aktiein­nehav och tillämpliga vinstdelningsprogram.
Vi åtar oss att säkerställa att samtliga medarbetare får ta del av vår ekonomiska framgång.