Kao integrisana kompanija za koncesionu izgradnju, kompanija VINCI projektuje, finansira, gradi i upravlja infrastrukturom i objektima kako bi poboljšala svakodnevni život i pokretljivost.
Budući da su naši projekti u javnom interesu, mi u grupaciji VINCI smatramo da je naša dužnost da priđemo našim partnerima u javnom i privatnom sektoru i da stupimo u dijalog sa njima i objavljujemo novi Manifest sa obavezama koje ispunjavaju taj cilj.

Zajedno,
projektujemo i gradimo!

Naša infrastruktura i naši objekti služe javnom i opštem dobru. Zato težimo da u naše projekte uključimo sve učesnike - uključujući partnere, klijente, dobavljače, izabrane zvaničnike, lokalne stanovnike i građansko društvo - što pre je to moguće.
Posvećeni smo promovisanju pružanja pomoći i konsultacija u vođenju naših projekata kako bismo se pobrinuli da naši partneri budu blisko uključeni.

Zajedno,
usaglašeni smo sa etičkim principima!

Etičko ponašanje je ključno u našim ugovorima i u našem odnosu sa kupcima. Naše kompanije primenjuju naš Kodeks ponašanja i etike širom sveta.
Posvećeni smo obezbeđivanju potpune transparentnosti u našoj praksi i u praksi naših podizvođača.

Zajedno,
uključeni smo u urbanističke projekte!

Naša delatnost je ukorenjena u lokalnim uslugama. Zato podržavamo angažovanje naših zaposlenih i naših kompanija u sponzorisanje urbanističkih projekata i u borbi protiv društvenog isključivanja.
Posvećeni smo podržavanju urbanističkog angažovanja naših zaposlenih, posebno kroz fondacije Grupacije širom sveta.

Zajedno,
uključeni smo u urbanističke projekte!

Naša delatnost je ukorenjena u lokalnim uslugama. Zato podržavamo angažovanje naših zaposlenih i naših kompanija u sponzorisanje urbanističkih projekata i u borbi protiv društvenog isključivanja.
Posvećeni smo podržavanju urbanističkog angažovanja naših zaposlenih, posebno kroz fondacije Grupacije širom sveta.

Zajedno,
težimo da „nema nezgoda”!

Ne prihvatamo ideju da su nezgode na radnom mestu neizbežne. Naše rukovodstvo ima odgovornost da da sve od sebe kako bi obezbedilo fizički integritet i zdravlje za sve prisutne na našim mestima izvođenja radova i u objektima u kojima radimo.
Posvećeni smo cilju da ne bude nezgoda.

Zajedno,
zalažemo se jednakost i raznolikost!

Naša kultura je zasnovana na spajanju ljudi različitog porekla i iskustva. Borimo se protiv svih oblika diskriminacije pri zapošljavanju, u odnosima na radnom mestu i u putevima karijere naših zaposlenih. Obučavamo naše rukovodioce u skladu sa tim zahtevima i prenosimo ih na naše dobavljače i podizvođače.
Posvećeni smo diversifikovanju našeg nadzornog osoblja uključivanjem više žena i osoba različitog porekla.

Zajedno,
promovišemo održive karijere!

Primenjujemo dugoročni pristup u odnosima sa našim zaposlenima. Praktikujemo odgovornu fleksibilnost kako bismo podržali izbalansirani razvoj karijere i lični razvoj naših zaposlenih.
Posvećeni smo predlaganju prilika za obuku i radnu pokretljivost za sve naše zaposlene kako bismo promovisali održivu mogućnost zapošljavanja.

Zajedno,
delimo koristi našeg učinka!

Naši zaposleni zajedno predstavljaju najveći akcionarski blok grupacije VINCI. Težimo da podelimo koristi našeg rasta sa našim zaposlenima širom sveta putem akcija u vlasništvu zaposlenih i prikladnih šema za podelu dobiti.
Posvećeni smo obezbeđivanju da svaki zaposleni u grupacije VINCI dobije priliku, kada god je to moguće, da dobije deo našeg ekonomskog uspeha.