VINCI, svetový hráč v rámci koncesií a výstavby, vytvára, financuje, stavia a prevádzkuje infraštruktúry a príslušenstvo, ktoré prispieva k zlepšeniu každodenného života a k mobilite každého z nás.
Pretože sú stavby VINCI určené pre verejné blaho, spoločnosť považuje načúvanie a dialóg so svojimi verejnými partnermi za kľúčovú podmienku svojej podnikateľskej činnosti a zverejňuje nový manifest, ktorého záväzky zodpovedajú tomuto cieľu.

Spolu
za navrhovanie a výstavbu!

Naše infraštruktúry a zariadenia sú v službách verejnosti a spoločného blaha. Ďalej by sme do našich projektov chceli zapojiť čo najviac príslušných aktérov: partnerov, zákazníkov, dodávateľov, poslancov, obyvateľov, združenia a ďalších.
uprednostníme načúvanie a dialóg, aby sme našich partnerov viac zapojili.

Spolu
v dodržiavaní etických princípov!

Etika jezákladom našich zmlúv a vzťahov so zákazníkmi. Spoločnosti všade vo svete uplatňujú našu Etickú chartu.
Zaväzujeme sa k absolútnej transparentnosti našich postupov a postupov našich subdodávateľov.

Spolu
za rozvoj zelene!

Podieľame sa na prospektívnom a trvalom zmýšľaní o meste a mobilite. Naše inovácie, ktoré pochádzajú z ekologickej koncepcie, nám umožňujú zlepšovať energetickú a environmentálnu výkonnosť našich infraštruktúr.
Zaväzujeme sa znížiť emisie skleníkových plynov o 30 % do roku 2020, aby sme mohli našich zákazníkov viesť k nájdeniu lepšej energetickej účinnosti a podnietili ich správať sa zodpovedne k životnému prostrediu.

Spolu
ne implicăm în activităţi civice!

Naša činnosť je zakorenená v krajinách. Preto podporujeme angažovanosť našich zamestnancov a spoločnosti skupiny v sponzorstve a v boji proti vylúčeniu.
Zaväzujeme sa, že udržíme občiansku angažovanosť našich zamestnancov, najmä v rámci celosvetových nadácií skupiny.

Spolu
k nulovej nehodovosti!

Odmietame tvrdenie, že pracovné úrazy sú nevyhnutnosťou. Naši vedúci pracovníci sú zodpovední za vytváranie podmienok, ktoré zaručujú fyzickú integritu a zdravie všetkých osôb prítomných na staveniskách a v prevádzkach.
Zaväzujeme sa dosiahnuť cieľ „nulovej nehodovosti“.

Spolu
za diverzitu a rovnosť šancí!

Naša kultúra je založená na spájaní pôvodu a skúseností. Bojujeme proti akejkoľvek forme diskriminácie pri nábore a v pracovných vzťahoch, ako aj pri kariérnom raste našich zamestnancov. Školíme manažérov tak, aby sa prispôsobili tejto požiadavke a vštepujeme to aj našim dodávateľom a subdodávateľom.
Radi by sme zamestnávali viac žien a ponúkli viac príležitostí osobám každého pôvodu.

Spolu
za trvalo udržateľnú kariéru!

Vzťah s našimi zamestnancami vidíme z dlhodobejšej perspektívy. Razíme zodpovednú flexibilitu, uprednostňujeme profesionálny a vyvážený osobný rozvoj našich zamestnancov.
V súlade s trvalou zamestnanosťou sa zaväzujeme všetkým našim zamestnancom poskytnú

Spolu
pri rozdeľovaní výsledkov našej výkonnosti!

Všetci naši zamestnanci sú prvým akcionárom spoločnosti VINCI. Radi by sme s našimi zamestnancami po celom svete zdieľali plody nášho rastu vďaka zamestnaneckým podielovým programom a mechanizmom prispôsobeným rozdeleniu zisku.
Všade, kde je to možné, sa zaväzujeme, aby 100 % zamestnancov skupiny VINCI mohlo využívať prostriedky na rozdelenie ekonomického úspechu.