Actor mondial în sectorul concesiunilor și al construcţiilor, VINCI concepe, finanţează, construiește și exploatează infrastructuri și echipamente care contribuie la îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi și la mobilitatea fiecăruia dintre noi.
Deoarece proiectele noastre sunt de utilitate publică, noi cei de la VINCI considerăm că ascultarea și dialogul cu partenerii noștri publici și privaţi este o condiţie necesară pentru activitatea noastră și publicăm un nou Manifest, cu angajamente care răspund acestui obiectiv.

Împreună,
creăm și construim!

Infrastructurile și echipamentele noastre sunt în folosul comunităţii și al binelui comun. De aceea, ne dorim să implicăm în proiectele noastre, cât mai devreme posibil, toţi stakeholderii: parteneri, clienţi, furnizori, aleși locali, riverani, asociaţii etc.
Ne angajăm să promovăm dialogul și consultarea cu partenerii noștri în derularea proiectelor noastre, pentru a-i implica în mod activ în acestea.

Împreună,
respectăm principiile etice!

Etica este elementul central al contractelor noastre și al relaţiilor cu clienţii noștri. Companiile noastre aplică Carta noastră de etică în întreaga lume.
Ne angajăm să asigurăm transparenţa totală în practicile noastre și în cele ale subcontractorilor noștri.

Împreună,
promovăm creșterea verde!

Participăm la o dezbatere prospectivă despre oraș și mobilitate durabilă. Inovaţiile noastre, rezultate din ecodesign, ne permit să îmbunătăţim performanţele energetice și de mediu ale infrastructurilor noastre.
Ne angajăm să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% până în 2020, să-i sprijinim pe clienţii noștri să-și îmbunătăţească eficienţa energetică și să-i încurajăm să adopte un comportament responsabil faţă de mediu.

Împreună,
ne implicăm în activităţi civice!

Activitatea noastră se bazează pe servicii locale. Iată de ce susţinem implicarea angajaţilor și a companiilor din cadrul Grupului în acţiuni de sponsorizare și de combatere a excluziunii sociale.
Ne angajăm să sprijinim implicarea civică a angajaţilor noștri, în special prin fundaţiile Grupului din întreaga lume.

Împreună,
urmărim atingerea obiectivului „zero accidente”!

Refuzăm să considerăm că accidentele de muncă sunt inevitabile. Responsabilitatea managementului nostru este de a crea condiţiile care să garanteze integritatea fizică și sănătatea tuturor persoanelor prezente la sediile sau pe șantierele noastre.
Ne angajăm să atingem obiectivului „zero accidente”.

Împreună,
încurajăm diversitatea și egalitatea de șanse!

Cultura noastră este fondată pe reunirea oamenilor cu origini și experienţe diferite. Combatem orice formă de discriminare, la angajare, în relaţiile de muncă și în parcursul profesional al angajaţilor noștri. Îi instruim pe managerii noștri cu privire la această cerinţă și o transmitem tuturor furnizorilor și subcontractorilor noștri.
Ne angajăm să diversificăm personalul pentru a include mai multe femei și persoane de origini diferite.

Împreună,
promovăm cariere profesionale durabile!

Percepem relaţia cu angajaţii noștri într-o perspectivă pe termen lung. Practicăm flexibilitatea responsabilă, încurajând o dezvoltare profesională și personală echilibrată pentru angajaţii noștri.
Ne angajăm să propunem tuturor angajaţilor noștri perspective de training și de mobilitate, pentru a promova o angajabilitate durabilă.

Împreună,
împărtășim roadele performanţei noastre!

Angajaţii noștri sunt, împreună, principalul acţionar al VINCI. Dorim să împărtășim cu angajaţii noștri din întreaga lume roadele creșterii noastre, prin programe de acţionariat dedicate salariaţilor și mecanisme adecvate de distribuire a profiturilor.
Ne angajăm, oriunde este posibil, ca toţi angajaţii VINCI să beneficieze de un sistem de repartizare a succesului nostru economic.