VINCI er en verdensomspennende aktør innen konsesjon og konstruksjon. Selskapet utformer, finansierer, bygger og drifter infrastrukturer og utstyr som bidrar til å forbedre dagliglivet og mobiliteten Siden våre prosjekter er til offentlig nytte, anser vi i VINCI konsernet en lyttende holdning og dialog med myndigheter og private partnerne som en nødvendig forutsetning for vår aktivitet, og publiserer et nytt manifest med forpliktelser som svarer til denne målsettingen.

Sammen,
designer og bygger vi

Vår infrastruktur og våre fasiliteter tjener offentligheten og det felles gode. Derfor vil vi, så tidlig som mulig i prosjektene, knytte til oss alle berørte aktører: partnere, kunder, leverandører, folkevalgte, naboer, foreninger osv.
Vi forplikter oss til en lyttende holdning der vi rådfører oss med våre partnere i gjennomføringen av våre prosjekter.

Sammen,
etterlevelse av etiske prinsipper

Etikk står i sentrum i våre kontrakter og i vårt forhold til kundene. Våre selskaper følger de etiske retningslinjene og forventningene til atferd over hele verden.
Vi forplikter oss til å sikre total transparens i vår egen virksomhet og i våre underleverandørers rutiner.

Sammen,
for grønn vekst

Vi deltar i den fremtidsrettede debatten om bærekraftige byer og bærekraftig mobilitet. Våre miljøorienterte innovasjoner setter oss i stand til å forbedre energi- og miljøytelsene til våre infrastrukturer.
Vi forplikter oss til å redusere våre klimagassutslipp med 30 % innen 2020, og til å hjelpe våre kunder med å forbedre energieffektiviteten og oppmuntre dem til miljøbevisste valg.

Sammen,
i samfunnsengasjement

Vår virksomhet har lokal forankring. Derfor støtter vi medarbeidernes og selskapenes engasjement innen sponsing og kamp mot sosial ekskludering.
Vi forplikter oss til å støtte våre ansattes samfunnsengasjement, særlig gjennom konsernets veldedighetsfond over hele verden.

Sammen,
mot "null ulykker"

Vi nekter å anse arbeidsulykker som noe uunngåelig. Vår ledelse er ansvarlig for å skape betingelsene som garanterer den fysiske integriteten og helsen til alle som arbeider på våre anlegg og installasjoner.
Vi er forpliktet på målsettingen om "null ulykker".

Sammen,
for mangfold og likestilling

NVår kultur er basert på å samle mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring. Vi bekjemper alle former for diskriminering ved ansettelse, på arbeidsplassen og i våre ansattes karriereveier. Vi lærer opp våre ledere til å følge dette kravet, og overfører det til våre leverandører og underleverandører.
Vi forplikter oss til å diversifisere konsernets ledelse ved å inkludere flere kvinner og mennesker med ulik opprinnelse.

Sammen,
for varige yrkeskarrierer

NVi ser forholdet til våre ansatte i et langsiktig perspektiv. Vi praktiserer en ansvarsbevisst fleksibilitet, der vi legger vekt på en balansert faglig og personlig utvikling for våre medarbeidere.
Vi forplikter oss til å tilby alle våre ansatte gode opplærings- og mobilitetsmuligheter, i samsvar med et langsiktig arbeidsforhold.

Sammen,
for å dele fruktene av våre ytelser

Våre medarbeidere er VINCIs største aksjonær. Vi ønsker å dele resultatene av vår vekst med våre ansatte over hele verden gjennom de ansattes aksjekjøpsprogram og formålstjenlige ordninger for fortjenestedeling.
Overalt der det er mulig, forplikter vi oss til at samtlige VINCI-medarbeidere gis muligheten til å delta i en ordning for deling av vår økonomiske suksess.