Kā uzņēmums, kas izmanto integrētu koncesijas–būvniecības modeli, VINCI projektē, finansē, būvē un pārvalda infrastruktūru un iekārtas (vai ierīces), kas palīdz uzlabot iedzīvotāju ikdienas dzīvi un mobilitāti.
Tā kā mūsu projekti tiek īstenoti sabiedrības interesēs, mēs VINCI uzskatām, ka mums ir pienākums vērsties pie saviem valsts un privātā sektora partneriem un iesaistīties dialogā ar tiem, un mēs publicējam jaunu Manifestu ar saistībām, kuras jāievēro, lai īstenotu šo mērķi.

Kopā,
projektēšana un būvēšana

Mūsu infrastruktūra un iekārtas (vai ierīces), kalpo sabiedrībai un kopējam labumam. Tāpēc savos projektos mēs, pēc iespējas agrīni, cenšamies iesaistīt visas ieinteresētās puses, tostarp partnerus, klientus, piegādātājus, vēlētas amatpersonas, vietējos iedzīvotājus un pilsonisko sabiedrību.
Saistībā ar projektu īstenošanu mēs apņemamies veicināt informētību un konsultācijas, lai nodrošinātu, ka mūsu partneri ir cieši iesaistīti.

Kopā,
ievērojam ētikas principus

Ētiska uzvedība ir mūsu līgumu un attiecību ar klientiem pamatā. Mūsu uzņēmumi visā pasaulē pielieto mūsu Ētikas un rīcības kodeksu.
Mēs apņemamies nodrošināt pilnīgu caurredzamību kā savā, tā mūsu apakšuzņēmēju praksē.

Kopā,
veicinām videi nekaitīgu izaugsmi

Mēs piedalāmies konstruktīvā un tālredzīgā dialogā par ilgtspējīgu pilsētu un ilgtspējīgu mobilitāti. Mūsu ekodizaina inovācijas mums ļauj uzlabot mūsu infrastruktūras enerģētiskos un vides raksturlielumus.
Mēs apņemamies līdz 2020. gadam par 30% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai atbalstītu savus klientus viņu centienos panākt augstāku energoefektivitāti un mudinātu tos izvēlēties videi nekaitīgu pieeju.

Kopā,
iesaistāmies sabiedriskajos projektos!

Mūsu uzņēmējdarbības pamatā ir vietējo pakalpojumu izmantošana. Tādēļ mēs atbalstām mūsu darbinieku un uzņēmumu iesaisti pilsoniskās līdzdalības projektu sponsorēšanā un sociālās atstumtības apkarošanā.
Mēs apņemamies atbalstīt mūsu darbiniekus pilsoniskās līdzdalības darbībās visā pasaulē, jo īpaši ar Grupas fondu starpniecību.

Kopā,
tiecamies uz „nulles nelaimes gadījumiem”!

Mēs nepieļaujam domu, ka nelaimes gadījumi darbavietā ir nenovēršami. Mūsu vadībai ir pienākums darīt visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu ikviena, mūsu objektos un ēkās strādājošā, fizisko neaizskaramību un veselību.
Mēs esam apņēmušies darīt visu, lai sasniegtu „nulles nelaimes gadījumus”.

Kopā,
veicinām līdztiesību un dažādību!

Mūsu korporatīvā kultūra ir balstīta, lai apvienotu cilvēkus ar atšķirīgu izcelsmi, prasmēm un pieredzi. Mēs iestājamies pret jebkāda veida diskrimināciju darbā pieņemšanas procedūrās, darba attiecībās un mūsu darbinieku profesionālajā izaugsmē. Saistībā ar šo prasību, mēs apmācām vadītājus un tās vēstījumu nododam tālāk saviem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem.
Mēs apņemamies nodrošināt, lai mūsu vadošais personāls būtu daudzveidīgs, iekļaujot tajā vairāk sieviešu un cilvēkus ar atšķirīgu izcelsmi.

Kopā,
veicinot ilgtspējīgu profesionālo karjeru!

Attiecībās ar darbiniekiem, mēs izmantojam ilgtermiņa pieeju. Mēs piemērojam atbildīgu elastību, lai sekmētu līdzsvarotas karjeras un personīgās izaugsmes iespējas mūsu darbiniekiem.
Mēs apņemamies piedāvāt apmācību un darba mobilitātes iespējas visiem mūsu darbiniekiem, lai veicinātu ilgtspējīgu nodarbinātību.

Kopā,
dalāmies savos panākumos!

Mūsu darbinieki kopā pārstāv lielāko VINCI akcionāru grupu. Mēs tiecamies dalīties izaugsmes panākumos ar saviem darbiniekiem visā pasaulē, īstenojot programmas par darbinieku līdzdalību akciju daļu programmās un attiecīgās peļņas sadales shēmas.
Mēs apņemamies nodrošināt, lai ikvienam VINCI darbiniekam būtu iespēja, kur vien iespējams, gūt labumu no tā, ko sniedz mūsu ekonomiskie panākumi.