ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសម្បទាន និងសាងសង់រួមគ្នា ក្រុមហ៊ុន VINCI រចនា ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុ កសាង និង
ប្រតិបត្តិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលជួយលើកស្ទួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងការបំលាស់ប្តូរ។ ដោយសារ
គម្រោងរបស់យើងមានផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈ នៅក្រុមហ៊ុន VINCI យើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទំនាក់ទំនង
ជាមួយដៃគូវិស័យសាធារណៈ និងឯកជនរបស់យើង និងដើម្បីចូលរួមក្នុងការសន្ទនាជាមួយពួកគេ ហើយក៏
កំពុងបោះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះ។

រួមគ្នា!
រចនា និងកសាង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងគ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើងបម្រើដល់
សាធារណជន និងផលប្រយោជន៍ទូទៅ។ ដូច្នេះយើងខិតខំ
ចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងដៃគូ អតិថិជន
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ មន្រ្តីជាប់ឆ្នោត អ្នកស្រុក និងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុង
គម្រោងរបស់យើងឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
យើងប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ក្នុង ការធ្វើគម្រោងរបស់យើង ដើម្បីធានាថាដៃគូរបស់យើងមាន ការចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។

រួមគ្នា!
គោរពតាមគោល ការណ៍សីលធម៌

ឥរិយាបថសីលធម៌ គឺជាគន្លឹះនៃកិច្ចសន្យា
និងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង
អនុវត្តក្រមសីលធម៌ និងក្រមប្រតិបត្តិរបស់យើងនៅជុំវិញពិភព
លោក។
យើងប្តេជ្ញាដើម្បីធានានូវតម្លាភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងការអនុវត្ត ន៍ផ្ទាល់របស់យើង និងចំពោះអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។

រួមគ្នា!
លើកកម្ពស់ កំណើនបៃតង

យើងកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលឆ្ពោះទៅមុខអំពី
ទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការចល័តចីរភាព។ ការរចនា
បង្កើតថ្មីរបស់យើងជួយឲ្យយើងធ្វើកាន់តែប្រសើរឡើងនូវ
ថាមពល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបរិស្ថានរបស់យើង។
យើងប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 30% នៅចន្លោះឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំ 2020 ដើម្បីជួយដល់អតិថិជនរបស់ យើងក្នុងការស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពថាមពលបានល្អប្រសើរ និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុម័តវិធីសាស្រ្តទំនួលខុសត្រូវ លើបរិស្ថាន។

រួមគ្នា!
ចូលរួមក្នុង គម្រោងពលរដ្ឋ

សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងសេវាកម្ម
ក្នុងតំបន់។ ដូច្នេះយើងគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់និយោជិត
និងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងការឧបត្ថម្ភគម្រោងពលរដ្ឋ និង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការដកចេញពីសង្គម។
យើងប្តេជ្ញាគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៃបុគ្គលិករបស់ យើង ជាពិសេសតាមរយៈមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅជុំវិញពិភពលោក។

រួមគ្នា!
ខិតខំប្រឹងប្រែង សម្រាប់អត្រាគ្រោះ ថ្នាក់សូន្

យើងបដិសេធគំនិតដែលថាគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការគឺ
មិនអាចចៀសវាងបានទេ។ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងមានការទទួលខុ
សត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាព
ផ្នែករាងកាយ និងសុខភាពរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅកន្លែងធ្វើការ
របស់យើង និងនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ។
យើងប្តេជ្ញាសម្រេចឲ្យបានគោលការណ៍អត្រាគ្រោះថ្នាក់សូន្យ។

រួមគ្នា!
ជំរុញសមភាព និងភាពសម្បូរបែប

វប្បធម៌របស់យើងមានមូលដ្ឋានលើការប្រមូលផ្តុំមនុស្សដែល
មានប្រវត្តិ និងបទពិសោធន៍ខុសគ្នា។ យើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងក្នុងការជួល នៅក្នុងទំនាក់ទំនងការងារ
និងនៅតាមផ្លូវអាជីពរបស់បុគ្គលិករបស់យើង។ យើង
បណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ
ហើយធ្វើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉ៅការសាងសង់ចាប់អារម្មណ៍
លើវា។
យើងប្តេជ្ញាធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរបែបដល់បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យ របស់យើង ដើម្បីរួមបញ្ចូលស្ត្រី និងប្រជាជនជាច្រើនដែលមាន ដើមកំណើតចម្រុះ។

រួមគ្នា!
លើកកម្ពស់ការងារ ប្រកបដោយនិរន្ត រភាព

យើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយបុគ្គលិក
របស់យើង។ យើងអនុវត្តភាពបត់បែនដែលមានទំនួលខុសត្រូវ
ដើម្បីជំរុញអាជីពប្រកបដោយតុល្យភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់
ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើង។
យើងប្តេជ្ញាស្នើផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាល និងឱកាសនៃ ការបំលាស់ប្តូរការងារសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់យើងដើ ម្បីលើកកម្ពស់ការងារប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

រួមគ្នា!
ចែករំលែក អត្ថប្រយោជន៍នៃ ការអនុវត្តន៍របស់យើង

បុគ្គលិករបស់យើងរួមគ្នាគឺជាប្លុកភាគហ៊ុនធំបំផុតរបស់ក្រុម
ហ៊ុន VINCI ។ យើងខិតខំដើម្បីចែករំលែកអត្ថប្រយោជន៍នៃ
ការរីកចម្រើនរបស់យើងជាមួយនិយោជិតរបស់យើងនៅទូទាំ
ងពិភពលោកតាមរយៈការចែករំលែកភាគហ៊ុនទៅបុគ្គលិក
និងគ្រោងការណ៍ចែករំលែកប្រាក់ចំណេញសមស្រប។
យើងប្តេជ្ញាក្នុងការធានាថារាល់និយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុន VINCI ទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនូវឱកាសមួយដែលអាចធ្វើទៅ បានដើម្បីចូលរួមក្នុងភាពជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង។