VINCI kui ülemaailmselt ehitus- ja kontsessioonivaldkonnas tegutsev ettevõte kavandab, rahastab, ehitab ja haldab taristuid ning rajatisi, mis aitavad parandada igapäevaelu ja liikumisvõimalusi.
Kuna VINCI poolt läbiviidavad projekid on seotud avalike huvidega, peame oma kohuseks arvestada meie partneritega nii avalikus kui ka erasektoris ja pidada nendega dialoogi, millest tulenevalt avaldame uue Manifesti, võttes sellega endale seatud eesmärgile vastavad kohustused.

Ühiselt,
kavandame ja ehitame!

Meie taristu ja vahendid on rahva ja üldise heaolu teenistuses. Seetõttu soovime kaasata oma projektidesse võimalikult varases järgus kõik asjaosalised, sealhulgas partnerid, kliendid, tarnijad, valitud ametnikud, kohalikud elanikud ja ühiskondlikud organisatsioonid.
Meie projektide elluviimisel kohustume oma partnerite paremaks kaasamiseks neid teavitada ning nendega nõu pidada.

Ühiselt,
eetika-põhimõtteid järgides!

Eetiline käitumine on meie lepingute ja kliendisuhete aluseks. Meie Eetikakoodeks kohaldub meie ettevõtetele kõikjal maailmas.
Võtame endale kohustuse tagada nii meie kui ka alltöövõtjate tegevuse täielik läbipaistvus.

Ühiselt,
keskkonnasäästliku arengu heaks!

Me osaleme tulevikku vaatavatel aruteludel jätkusuutliku linna ja jätkusuutliku liikuvuse teemadel. Meie ökokontseptsioonist tulenevad uuendused võimaldavad meil parandada meie taristute energia- ja keskkonnaalast toimivust.
Võtame endale kohustuse vähendada aastaks 2020 oma kasvuhoonegaaside heitmeid 30% võrra, otsida koos meie klientidega energiatõhususe parandamise võimalusi ja innustada neid käituma keskkonnateadlikult.

Ühiselt,
kodanikuühiskonna teenistuses!

Meie äritegevus on tihedalt seotud kohaliku piirkonnaga. Seetõttu toetame meie kontserni töötajate ja ettevõtete osalemist kodanikualgatustes ning sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemises.
Võtame endale kohustuse toetada oma töötajate ühiskondlikku tegevust, eelkõige kõikjal maailmas tegutsevate kontserni sihtasutuste kaudu.

Ühiselt,
tööõnnetuste täieliku puudumise poole!

Me ei tunnusta seisukohta, et tööõnnetused on vältimatud. Meie juhtkonna kohuseks on teha kõik võimalik, et tagada igaühe füüsiline heaolu ja tervis nii meie ehitusobjektidel kui meie juhitud ettevõtetes.
Meie eesmärk on tööõnnetuste täielik puudumine.

Ühiselt,
edendame mitmekesisustja võrd-õiguslikkust!

Meie kultuur tugineb erineva taustaga ja kogemustega inimeste ühendamisele. Me võitleme igasuguse diskrimineerimise vastu töötajate värbamisel, töösuhetes ja karjäärivõimalustes. Me koolitame oma juhte järgima neid põhimõtteid ning rõhutame seda oma tarnijatele ja alltöövõtjatele.
Võtame endale kohustuse mitmekesistada meie juhtivkoosseisu, kaasates rohkem naissoost töötajaid ja erineva taustaga inimesi.

Ühiselt,
jätkusuutliku karjääri heaks!

Meie eesmärgiks on pikaajalised töösuhted meie töötajatega. Oleme vastutustundlikult paindlikud, soodustades oma töötajate tasakaalustatud tööalast ja isiklikku arengut.
Võtame endale kohustuse pakkuda kõikidele oma töötajatele koolitus- ja liikuvusvõimalus, et tagada nende kestev tööalane konkurentsivõime.

Ühiselt,
jagame oma töö vilju!

Meie töötajad üheskoos on VINCI suurimaks osanikerühmaks. Töötajate osaluse ja sobivate kasumi jaotamise mehhanismide abil soovime jagada oma kasvu tulemusi meie töötajatega kõikjal maailmas.
Võtame endale kohustuse kanda hoolt selle eest, et kõikjal, kus võimalik, anname igale VINCI töötajale võimaluse saada osa meie majandusedust.