Ως διεθνής ολοκληρωμένος όμιλος στους τομείς των παραχωρήσεων και των κατασκευών, η VINCI μελετά, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί υποδομές και εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και κινητικότητας των πολιτών. Καθώς τα έργα μας εξυπηρετούν πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον, η VINCI θεωρεί τον αφουγκρασμό και το διάλογο με τους εταίρους της στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως αναγκαία προϋπόθεση της δραστηριότητάς της. Έτσι, προχωράμε στη δημοσιοποίηση ενός νέου Μανιφέστου που περιέχει δεσμεύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτή τη λογική.

Μαζί,
στη μελέτη και την κατασκευή!

Οι υποδομές και εγκαταστάσεις μας εξυπηρετούν τους πολίτες και το κοινό καλό. Συνεπώς, στα έργα μας προσπαθούμε να επιτύχουμε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων, των πελατών, των προμηθευτών, των εκλεγμένων αξιωματούχων, των περιοίκων και της κοινωνίας των πολιτών, όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Δεσμευόμαστε να προωθούμε την εγγύτητα και τη διαβούλευση ως μεθόδους διαχείρισης των έργων μας, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι εταίροι μας συμμετέχουν ενεργά.

Μαζί,
στο σεβασμό προς τις αρχές δεοντολογίας!

Η δεοντολογία είναι ζωτικής σημασίας για τις συμβάσεις και τις σχέσεις με τους πελάτες μας. Οι εταιρείες μας σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν τον Κώδικα Αξιών μας.
Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την απόλυτη διαφάνεια στις πρακτικές μας καθώς και σε αυτές των υπεργολάβων μας.

Μαζί,
στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης!

Συμμετέχουμε στην αναζήτηση της αειφόρου προοπτικής και κινητικότητας για την πόλη. Οι καινοτομίες οικολογικής αντίληψης μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των υποδομών μας.
Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% ως το 2020, να συνδράμουμε τους πελάτες μας στην αναζήτηση καλύτερης ενεργειακής απόδοσης και να τους ενθαρρύνουμε να υιοθετήσουν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση.

Μαζί,
πολίτες για τους πολίτες!

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι στραμμένη στην εξυπηρέτηση τοπικών κοινωνιών. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουμε τη δέσμευση των εργαζομένων και των εταιρειών του Ομίλου μας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών πολιτών και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τη δέσμευση των εργαζομένων μας ως ενεργών πολιτών, κυρίως μέσω των ιδρυμάτων του Ομίλου σε όλο τον κόσμο.

Μαζί,
στην προσπάθεια για «μηδέν ατύχημα»!

Απορρίπτουμε την άποψη ότι τα εργατικά ατυχήματα είναι αναπόφευκτα. Η υπεύθυνη διοίκηση που ασκούμε στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών που εγγυώνται τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία όλων στα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις όπου λειτουργούμε.
Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τον στόχο του μηδενισμού των ατυχημάτων.

Μαζί,
στην προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας!

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο να φέρουμε κοντά άτομα με διαφορετικές εμπειρίες και καταγωγές. Καταπολεμούμε κάθε μορφή διάκρισης στις προσλήψεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις σταδιοδρομίες των εργαζομένων μας. Για το λόγο αυτό παρέχουμε ειδική κατάρτιση στα διευθυντικά μας
στελέχη σχετικά με τις απαιτήσεις αυτές και μεταδίδουμε το ίδιο πνεύμα στους προμηθευτές και υπεργολάβους μας.
Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την παρουσία γυναικών μεταξύ του στελεχικού μας δυναμικού καθώς και ατόμων διαφορετικών προελεύσεων.

Μαζί,
για την αειφόρο σταδιοδρομία!

Υιοθετούμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση των σχέσεων με τους εργαζομένους μας. Εφαρμόζουμε την υπεύθυνη ευελιξία ώστε να προωθήσουμε την ισορροπημένη ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και της προσωπικότητάς τους.
Δεσμευόμαστε να προτείνουμε ευκαιρίες κατάρτισης και εργασιακής κινητικότητας σε όλους τους εργαζομένους μας ώστε να προωθήσουμε τη βιώσιμη απασχολησιμότητα.

Μαζί,
μοιραζόμαστε τους καρπούς της επίδοσής μας!

Οι εργαζόμενοί μας συνολικά αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα μετόχων της VINCI. Προσπαθούμε να μοιραζόμαστε τα κέρδη της ανάπτυξής μας μαζί τους σε όλο τον κόσμο, μέσω της απόκτησης μετοχών από εργαζομένους και των κατάλληλων μηχανισμών συμμετοχής στα κέρδη.
Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε εργαζόμενος της VINCI έχει την ευκαιρία, όταν αυτό είναι εφικτό, να συμμετέχει στις οικονομικές μας επιτυχίες.