VINCI, světový lídr v oblasti koncesí a stavebnictví, koncipuje, financuje, buduje a provozuje infrastruktury a objekty občanské vybavenosti, které přispívají ke zlepšení každodenního života a mobility každého obyvatele.
Vzhledem k tomu, že její stavby jsou veřejně prospěšné, skupina VINCI považuje za nezbytnou podmínku svých činností nastolení dialogu a věnování pozornosti názorům svých veřejných i soukromých obchodních partnerů a vydává svůj nový Manifest, jehož závazky odpovídají tomuto vytčenému cíli.

Společně
koncipovat a budovat !

Naše infrastruktury a stavby občanské vybavenosti slouží potřebám veřejného zájmu. Proto chceme do našich projektů co nejdříve zapojit všechny zúčastněné strany : obchodní partnery, klienty, dodavatele, města a obce, obyvatele, občanská sdružení atd.
Zavazujeme se, že budeme podporovat naslouchání názorů a předběžná jednání s obchodními partnery za účelem jejich aktivnějšího zapojení se do našich projektů.

Společně
v dodržování etických zásad !

Etika je jádrem našich obchodních kontraktů a vztahů s klienty.
Naše podniky uplatňují Etickou chartu skupiny na celém světě.
Zavazujeme se k naprosté transparentnosti našich obchodních praktik a praktik našich subdodavatelů.

Společně
za ekologickým růstem !

Uvažujeme o budoucnosti měst a trvale udržitelné mobilitě. Naše inovace se opírají o ekologické koncepce a umožňují zvyšovat energetickou a environmentální výkonnost námi budovaných infrastruktur.
Zavazujeme se, že v horizontu do roku 2020 snížíme naše emise skleníkových plynů o 30%, budeme pomáhat našim klientům v dosažení vyšší energetické efektivnosti a podněcovat je k ekologicky zodpovědnému chování.

Společně
v občanské angažovanosti !

Naše činnost úzce souvisí s životem územních celků. Proto podporujeme angažovanost spolupracovníků a podniků skupiny v jejich mecenášských aktivitách a v boji proti sociální vyloučenosti.
Zavazujeme se, že zejména prostřednictvím nadací Skupiny budeme podporovat občanskou angažovanost našich zaměstnanců na celém světě.

Společně
za dosažení cíle „žádné úrazy“ !

Odmítáme považovat pracovní úrazy za osudově nevyhnutelné. Odpovědností našeho managementu je vytvářet takové pracovní podmínky, které zajistí nenarušenou tělesnou integritu všem zaměstnancům, kteří se nacházejí na našich staveništích a v našich provozovnách.
Zavazujeme se k prosazování cíle „ žádné úrazy “.

Společně
za rozdílnost a rovnost příležitostí !

Naše kultura se zakládá na promíchávání etnických původů a různorodosti zkušeností našich zaměstnanců. Bojujeme proti jakékoli formě diskriminace při náboru, na pracovištích nebo v profesní dráze našich spolupracovníků. Tento požadavek je předmětem vyškolení našich manažerů a seznamujeme s ním také naše dodavatele a subdodavatele.
Zavazujeme se k feminizaci našich vedoucích pozicí a k jejich širší přístupnosti pracovníkům jakéhokoli původu.

Společně
za trvalou profesní dráhu !

Pracovněprávní vztahy uzavřené s našimi zaměstnanci zapadají do dlouhodobé perspektivy. Uplatňujeme odpovědnou flexibilitu podporující vyrovnaný profesní a osobní vývoj našich spolupracovníků.
Zavazujeme se, že všem spolupracovníkům nabídneme možnost odborného vzdělávání a pracovní mobility v perspektivě jejich trvalé zaměstnatelnosti.

Společně
za sdílením výsledků naší výkonnosti !

Naši spolupracovníci jsou největším akcionářem skupiny VINCI. Přejeme si, aby se naši zaměstnanci na celém světě mohli podílet na výsledcích našeho hospodářského růstu prostřednictvím zaměstnaneckých akcií a odpovídajících mechanismů umožňujících jejich podíl na ziscích.
Zavazujeme se, že všude, kde to bude možné, se postaráme o to, aby 100 % zaměstnanců skupiny VINCI mohlo využít opatření, která umožňují jejich účast na našem hospodářském úspěchu.